אישורים

Top-Hat-Capacitors-Military

התעדות
ישראספקמטל בע”מ עובדת בהתאם לתקנות האירופיות והעולמיות בכל הנוגע לרישום, פיקוח והתעדה לכימיקלים.
ערעור –  http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
ההנחיה להגבלת חומרים מסוכנים – RoHS Directive ( 2002/95 / EC
קווים מנחים לטיפול בפסולת וציוד אלקטרוני – WEEE Directive ( 2002/96 / EC )